ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 16:32
 2018/11/18
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10 17:10
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:15 17:15
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR-213
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
20:00