ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 14:16
 2019/11/21
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-181
ӨЛГИЙ
ULGII
13:10 14:10
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10 17:40
OM-305
СӨҮЛ
SEOUL
18:25
ОМ-7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
MR-727
УЛААН-ҮД
ULAN-UDE
20:10