ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 18:52
 2018/09/23
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:55 17:55
НИССЭН
DEPARTED
MR-213
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
21:10 20:00
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:40 21:10
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15 23:15