ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 13:55
 2020/01/23
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-181
ӨЛГИЙ
ULGII
13:10 13:10
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10
OM-305
СӨҮЛ
SEOUL
18:25
MR-727
УЛААН-ҮД
ULAN-UDE
19:50
ОМ7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00